TRIMPOSTAR

Årdal Turlag har 20 nær-turpostar i eller rundt sentrumsområda i Øvre Årdal og Årdalstangen. Dette er relativt enkle turmål som tek frå 1 til ca 2,5t tur/retur. Nokre av turane er lette og flate og går på (grus)veg og god sti. Andre er noko tyngre og brattare.

Turbøkene er no på plass att i postkassane, og me håpar alle registrerer seg her! Føretrekk du å registrere postane digitalt, kan du bruke UT-appen. Alle nærturane våre finn du i lista Årdal Turlag - Turar i Sentrum. Last ned appen og registrer deg (du treng ikkje vere DNT-medlem). Me anbefalar at du lastar ned kart og turmål på førehand (offline) sidan ikkje alle turmål har god telefondekning. 

GOD TUR!

Turpostane står ute heile året, men ikkje alle postane eignar seg like godt på vinterstid. Du er sjølv ansvarleg for å vurder ver og føre og å tilpasse turen etter form og tilhøve. Me bur mellom bratte fjell, så ver merksam på ras og steinsprang i rasfarlege område heile året.

Trimpostar i Øvre Årdal

Skarpenor
Skarpenor
Avdalen
Avdalen
På veg til Vetti
På veg til Vetti
Dagsturhytta
Dagsturhytta

Skarpenor, t/r 1t

Start frå Øvstetun gard, følg Tindevegen mot Turtagrø. Ta av ved brua  i 4. svingen  og følg god sti opp til Skarpenor. Her har du flott utsikt mot Øvre Årdal, Årdalstangen og Nundalen.

Melheim, t/r 1,5t

Start frå Øvstetun gard, og følg Tindevegen mot Turtagrø opp til Melheim Gard. Eit tips er å ta stiar/snarvegar mellom svingane, til avveksling frå asfaltert veg.

Grandane, t/r 3/4t

Frå Øvstetun gard: Gå mot brua til Børtnes. Du går ikkje over brua men rett fram langs moloen. Følg sti langs vatnet mot Grandane der postkassen står.

Frå Jotun stadion/Rallaren: Gå langs stien bak Jotun stadion og følg elva mot vatnet. Vidare på sti langs vatnet mot Grandane. Dette er ein lett tur i flatt terreng på veg og god sti. Det er ikkje postkasse på Grandane, men du kan registrere posten i UT-appen.

Temresletti, t/r 3/4t

Start ved Svalheimsbrua, og følg moloen langs elva forbi Svalheim gard og byggefeltet Flåten. Like før Gamle Skulehuset (som no er bustadhus), står Årdal Turlag sin postkasse. Fin, brei og flat sti i bebygd område.

Moadalen, t/r 2t

Start frå parkeringsplassen på Moa. Følg skilt mot Kvile. Alternativt kan du følge bilvegen opp til Moa, der du tek til høgre og  følger stien som startar bak saga på Moa. Du kan enten gå rett opp til Kvile langs stien, eller ta av ved Nedre Hjellen om Trendla – og du kjem innatt på stien ved Åsegaldane. Frå Kvile kan du også gå vidare på sti til Øyestølen og Holsbru ved Fv 53. Stien er merka, og du kan rekna med å bruka ein time frå Kvile til Holsbru.

Alt. Gå frå Holsbru ved Fv 53, følg stien til Øyestølen og vidare nedover til Kvile.

Alt. Start frå svingen i Lykkja, gå mot Moakamben til stien flatar ut (Åsane) då held du stien til venstre mot Moa, sjå skilt. Følg stien vidare nedover mot Moa, ta av til venstre ved eit stiskille, sjå skilt. Stien tek deg vidare oppover til den kjem inn på stien som kjem frå Moa, ved Steindokki. No følgjer du stien vidare til Kvile, og evt. vidare til Holsbru. Postkassen står omlag halvveges mellom Moa og Holsbru, ved Kvile.

Dagsturhytta på Moakamben, t/r 1 t

Start frå Lykkja i Utladalen, og følg merka sti til “Moakamben”. Du kan enten følgja stien som går på ryggen, eller du kan gå på nordsida – der du har god utsikt over Trondteigen når du nærmar deg toppen. Evt. ta nordsida opp, og ryggen nedatt, eller omvendt. Det er god merking oppover til Moakamben, begge vegar.

Alt. Start frå parkeringsplassen nedanfor Moa, og gå opp på platået til du er på nivå med Moa, følg merka og skilta sti som går nordover til du kjem opp til Åsane, her kjem du inn på stien som kjem frå Lykkja. Her følgjer du stien opp ryggen på “Moakamben”.

Ytre Moa, t/r 3/4 t

Start ved turskilta og trappene til Ytre Moa frå vegen mot Utladalen. Følg merka sti over Ytre Moa til postkassen. Her er det også fin tursti rundt Ytre Moa, godt alternativ for både gående og løpstrening. Alt. Start frå turskilta på parkeringsplassen på Moa, og følg merka grusveg til Ytre Moa.

Ramsøyni, t/r 1,5t

Start ved turskiltet ved Svalheimsbrua – avkøyrsle til venstre mot Nedre Storøyni byggefelt - på vegen inn i Utladalen. Gå over brua, og ta til høgre, gå forbi bommen, og følg merka sti til Ramsøyni som går ned mot elva og vidare langs elva til Ramsøyni. Du kan også gå vidare til Skåri, du er omlag halvveges når du er i Ramsøyni. Alternativt, gå motsett veg; start ved turskilt i Skåri (Hjelle). Gå over Skårabrui, ned trappa til venstre og følg stien som går ned mot og langs elva til Ramsøyni. Her kan du evt. gå vidare mot Svalheimsbrua.

Avdalen, t/r 2t

Gå langs Folkevegen til Vetti til du har passert Avdalsfossen og Avdalsbrua. På venstre sida etter brua går stien til Hagaberg og vidare til Avdal Gard.

Ein fin avstikkar/runde her er å gå Kulturstien (merka)  frå Avdal Gard til Haugalømyri og Fårehaugen (utsiktspunkt). Følgjer du stien kjem du ned att til Hagaberg, og følgjer stien ned att til Folkevegen og tilbake til Hjelle.

Flaten/Vetti, t/r 2,5t

Gå langs Folkevegen til Vetti, og du er ved Flaten Gard før du tek til på stigninga opp til Vetti Gard. Ei flott oppleving er sjølvsagt også å ta med seg turen til Vettisfossen. Stien dit går frå garden Vetti, og er merka derifrå. Turen tek omlag ein halvtime kvar veg.

Hagen/Vetti, 2,5t

Gå langs Folkevegen til Vetti, og ta stien opp til høgre før Høljabakken. Stien er ikkje merka og kan vere vanskeleg å finne/følge. Følg stien til høgaste punkt (postkasse) og vidare ned mot Vetti Gard.Følge grusvegen nedatt til Flaten Gard og heimover att til Hjelle.

Trimpostar på Årdalstangen

Eldegarden (A.J. Seim)
Eldegarden (A.J. Seim)
Loi
Loi
Grisehagen i Seimsdalen.
Grisehagen i Seimsdalen.
Kyredalen i Seimsdalen
Kyredalen i Seimsdalen
Nystølen
Nystølen

Eldegarden t/r 2t

Parker ved Eldegardsfossen på Fv53 mellom Øvre Årdal og Årdalstangen og fylg stien oppover frå parkeringsplassen. Eit stykke oppe i bakkane kan du velja mellom to alternativ. 1. Hold til venstre og fylg stien mot husa i Eldegarden, til høgre for husa og vidare oppover. Postkassen står eit stykkje ovanfor husa. 2. Hold til høgre og gå rett til postkassen. Denne stien er noko brattare og kortare enn alternativ 1.  Fin rundtur!

Loi (t/r 1,5t)

Som turen til Vassbugen. Ta til høgre ved postkassen ved Jernbanebrua, og fylg gangstien langs Årdalsvatnet til Loi. Postkassen står utanfor Stedjetunnelen.

Lysa (t/r 1t)

Start på toppen av "Blokkebakken" og gå mot lavo på Tangen skule. Ta til venstre og fylg god sti over molo til elva Lysa der postkassen står. Fin rundtur på Hæreidsida.

Grisehagen (t/r 2t)

Parker på parkeringsplass ved Årebru i Seimsdalen. Fylg stien langsmed sjøen under Ridehallen. Hald fram opp stien til enden av byggefeltet der du går over på ein mindre sti. Fylg denne stien opp til postkassen. Fin rundtur ved å gå nedatt til sjøen på Asperheimsida, sjå turen til Kyredalen.

Kyredalen (t/r 2t)

Parker på parkeringsplass ved Årebru i Seimsdalen. Kryss hovudvegen og fylg stien på høgre sida oppover dalen til Asperheim. Ver venleg å ikkje bruk gjennomgang mellom husa! Fin rundtur ved å gå nedatt til sjøen på andre sida av dalen, sjå turen til Grisehagen.

Klettebrekka (t/r 1,5t)

Start frå Klettebrua i Seimsdalen. Fylg fin sti opp til Klettegarden der postkassen er sett opp. Ein fin rundtur får du om du held fram på stien opp til stølen Kletta og vidare til brua som kryssar elva like ved endepunktet på grusvegen. Fylg så denne ned att til utgangspunktet (2,5t).

Nystølen (t/r 2t)

Start ved fyrste 180-graderssvingen på vegen dedover i Offerdalen (over øverste gardsbruket). Fylg tømmervegen og stien oppover og innover. Postkassen står på stor furu like før du kjem til stølen.

Lauvnes (t/r 1t)

Start ved stor vasskumme over husa på sørsida av Årdalsvatnet. Fylg god sti oppover. Ta av til venstre ved stidele og fylg stien vidare opp til postkassen.

Vikadalen (t/r 2t)

Start ved busskuret når du kjem over brua. Fylg gangsti under brua, forbi bommen og vidare på bilveg fram til kraftstasjonen. Fylg så traktorveg til endes og hald fram på god sti innover dalen til postkassen.